Agenci

HTTP Zasób Opis
GET agents Zwraca listę agentów.
GET agents/:login Zwraca informacje o agencie.
GET agents/:login/last_queue_connection Zwraca informacje na temat ostatniej rozmowy agenta w kolejce.
GET agents/:login/screenshot/last Zwraca ostatnio wykonany zrzut ekranu agenta (obraz JPEG).
GET agents/:login/status Zwraca status agenta.
GET agents_statuses Zwraca statusy agentów.
POST agents Dodanie agenta.
POST agents/:login/call Zestawia połączenie dla agenta na podany numer.
POST agents/:login/call_preview Dzwoni w kampanii preview.
POST agents/:login/free Odpauzowuje agenta.
POST agents/:login/hangup Rozłącza połączenia agenta.
POST agents/:login/logout Wylogowuje agenta.
POST agents/:login/pause Pauzuje agenta.
POST agents/:login/screenshot Wykonuje zrzut ekranu agenta.
POST agents/:login/stop_recording Zatrzymuje nagrywanie bieżącej rozmowy agenta.

Czaty

HTTP Zasób Opis
GET chats Zwraca listę czatów.

CRM

HTTP Zasób Opis
DELETE companies/:id Usuwanie firmy.
DELETE customers/:id Usuwanie klienta.
GET companies Zwraca listę firm zawężoną o podane kryteria wyszukiwania.
GET companies/:id Zwraca firmę o podanym identyfikatorze firmy.
GET customer_id_by_outbound_status Zwraca listę identyfikatorów klientów zawężoną o aktualny status rekordu w kampanii.
GET customers Zwraca listę klientów zawężonych o podane kryteria wyszukiwania.
GET customers/:id Zwraca klienta o podanym identyfikatorze klienta.
POST companies Dodanie firmy do CRM.
POST customers Dodanie klienta do CRM.
PUT companies/:id Edycja firmy.
PUT customers/:id Edycja klienta.

Kampanie

HTTP Zasób Opis
GET outbounds Zwraca listę wszystkich kampanii.
GET outbounds/:id/agents Zwraca listę wszystkich agentów w danej kampanii.
GET outbounds/:id/statuses Zwraca listę wszystkich statusów w danej kampanii.
POST outbounds Dodaje kampanie.
POST outbounds/:id/add_agents Dodaje listę agentów do kampanii.
POST outbounds/:id/clone Klonuje kampanię.
POST outbounds/:id/remove_agents Usuwa agentów z kampanii.
POST outbounds/:id/set_agents Dodaje i usuwa agentów z kampanii.
PUT outbounds/:id Aktualizuje kampanie.

Kampanie CRM

HTTP Zasób Opis
DELETE crm_outbounds/:id/records Usuwanie rekordów z kampanii CRM.
DELETE crm_outbounds/:id/records/:customer_id Usuwanie rekordu z kampanii CRM.
GET crm_outbounds/:id/records Zwraca listę rekordów w kampanii wraz z podstawowymi parametrami.
GET crm_outbounds/:id/records/:customer_id Zwraca informacje o rekordzie w kampanii zasilanej z CRM.
POST crm_outbounds/:id/add_records Dodanie wielu rekordów do kampanii CRM.
POST crm_outbounds/:id/records Dodanie rekordu do kampanii CRM.
PUT crm_outbounds/:id/records/:customer_id Edycja rekordu z kampanii zasilanej z CRM.

Nieobecności

HTTP Zasób Opis
DELETE absences/:login Usuwanie nieobecności użytkownika.
GET absence_types Zwraca listę typów nieobecności.
GET absences Zwraca listę obecnych i przyszłych nieobecności uzytkownika.
POST absences Dodanie lub aktualizacja nieobecności dla użytkownika.

Pliki tymczasowe

HTTP Zasób Opis
POST temporary_files Tworzy na serwerze tymczasowy plik.

Użytkownicy

HTTP Zasób Opis
GET users/:login Zwraca informacje o użytkowniku (przypisane konta SIP).

Grupy pól specjalnych klienta

HTTP Zasób Opis
GET customer_field_groups Zwraca listę grup pól specjalnych klienta