Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET tickets

Ostatnia modyfikacja 2019-04-17 09:12:08

Zwraca listę zgłoszeń.

Parametr count zwraca całkowitą ilość znalezionych zgłoszeń (bez uwzględnienia limitu).

URL

https://api.thulium.pl/api/tickets

Parametry

limit

opcjonalny

Liczba rekordów, które mają być zwrócone. Domyślnie: 100. Maksymalna wartość: 100. Przykładowa wartość: 100
offset

opcjonalny

Od którego rekordu należy zwrócić rezultat (używane, gdy rekordów jest więcej, niż limit). Domyślna wartość: 0. Przykładowa wartość: 10
date_from

opcjonalny

Minimalna data modyfikacji zgłoszenia. Przykładowa wartość: 2014-07-04
date_to

opcjonalny

Maksymalna data modyfikacji zgłoszenia. Przykładowa wartość: 2014-07-14 12:34
company_id

opcjonalny

Identyfikator firmy, do której przypisane są zgłoszenia. Jeśli firma nie istnieje zgłoszenie nie zostanie znalezione. Przykładowa wartość: 21
customer_id

opcjonalny

Identyfikator klienta z CRM. Przykładowa wartość: 32122
user_login

opcjonalny

Login przypisanego użytkownika. Przykładowa wartość: akowalski
source

opcjonalny

Źródło zgłoszenia. Przykładowa wartość: www
ticket_queue_id

opcjonalny

Identyfikator kolejki zgłoszeń. Przykładowa wartość: 2
message_id

opcjonalny

Identyfikator wiadomości w zgłoszeniu. Przykładowa wartość: 432

Uwagi

W celu rozróżnienia typu wiadomości w zgłoszeniu, pole type jest ustawione na jedną z wartości:
 • MAIL - wiadomość przysłana od klienta
 • REPLY - wiadomość wysłana do klienta
 • COMMENT - komentarz

Przykładowy request

GET https://api.thulium.pl/api/tickets?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05&company_id=21&user_login=akowalski

Przykładowy response

{
      "count": 3,
      "result": [  {
       "ticket_id": "23962",
       "user_login": "akowalski",
       "from": "bob@test.pl",
       "ticket_queue_name": "help@thulium.com",
       "ticket_queue_id": 32,
       "subject": "subject",
       "category_id": 2,
       "source": "email",
       "status_id": "2",
       "substatus_id": "2",
       "customer_id": 32122,
       "full_status_name": "some status - some sub status",
       "created_at": "2013-08-02 09:47",
       "updated_at": "2014-07-04 16:15",
       "messages":    [
        {
          "message_id": 432,
          "type": "MAIL",
          "body": "hello",
          "comment": "",
          "created_at": "2013-08-02 09:47"
        },
        {
          "message_id": 433,
          "type": "MAIL",
          "body": "hello2",
          "comment": "",
          "created_at": "2014-07-04 16:15"
         }
       ]
      }]
    }

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.pl/api/tickets?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05&company_id=21&user_login=akowalski');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.pl/api/tickets?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05&company_id=21&user_login=akowalski");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.pl/api/tickets?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05&company_id=21&user_login=akowalski"