Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST outbounds/:id/set_agents

Ostatnia modyfikacja 2018-12-06 15:52:34
Dodaje i usuwa agentów z kampanii.

URL

https://api.thulium.pl/api/outbounds/:id/set_agents

Parametry

id

wymagany

Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: 00001
logins

wymagany

Tablica loginów agentów, którzy mają być jedynymi agentami przypisanymi do kampanii. Przykładowa wartość: ["anowak", "jkowalski"]

Uwagi

Jeśli agent jest dodany do kampanii a nie został wysłany w liście agentów, zostanie usunięty.

Przykładowy request

POST https://api.thulium.pl/api/outbounds/00001/set_agents
Dane {"logins":["anowak","jkowalski"]}

Przykładowy response

<!-- pusty -->

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"logins":["anowak","jkowalski"]}';

$request curl_init('https://api.thulium.pl/api/outbounds/00001/set_agents');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.pl/api/outbounds/00001/set_agents", "{\"logins\":[\"anowak\",\"jkowalski\"]}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"logins":["anowak","jkowalski"]}' "https://api.thulium.pl/api/outbounds/00001/set_agents"